{"status":"ok","services":{"mysql":{"status":"ok"},"elasticsearch":{"status":"ok"},"mongodb":{"status":"ok"}}}